Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky EASYFOOD, s.r.o. platné od 1.10.2013
Predávajúci (EASYFOOD, s.r.o. a jeho zmluvní partneri - ďalej len „Predávajúci") sa zaväzuje vyrobiť Tovar (produkty z radu EASYFOOD, s.r.o. = balené chladené jedlá - ďalej len „tovar") podľa objednávky Kupujúceho (fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá s predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom záväznej objednávky - ďalej len „Kupujúci") a podľa ponuky produktov uvedených v Cenníku (cenník vydávaný Predávajúcim, ktorý stanoví ceny, ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar. Cenník je uverejnený na internetových stránkach www.easy-food.sk .) a taktiež sa zaväzuje informovať Kupujúceho o aktuálnej ponuke Tovaru (prostredníctvom jedálnička uverejneného na stránkach www.easy-food.sk Ponúkané akcie nie je možné zlučovať so žiadnou inou akciou.) Predávajúci sa zaväzuje vyrábať Tovar podľa platných noriem a predpisov SR. Predávajúci dodá Tovar na miesto určenia Kupujúcemu.
Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar prevziať a uhradiť. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o všetkých zdravotných komplikáciách, ktoré môžu mať negatívny vplyv v kombinácii s Tovarom (napr. alergie na jedlo, diabetes atď.) O zmene miesta dodania, skladovaní Tovaru, zmene spôsobu platby atď. je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr 2 pracovné dni vopred. Zmeny, ktoré budú uskutočnené 1 deň vopred alebo v aktuálny deň, nemusí predávajúci reflektovať a tieto zmeny naukladajú Kupujúcemu právo na zľavu, reklamáciu alebo prípadnú kompenzáciu. Kupujúci udeľuje súhlas Predávajúcemu so spracovaním osobných údajov potrebných pre činnosť Predávajúceho, súhlas s archiváciou dát a súhlas s možnosťou využitia kontaktov pre marketingové účely Predávajúceho. Objednávky Tovaru sa prijímajú na e-maile monika@easy-food.sk a/alebo na telefónnom čísle +421 915 349 700, kde má byť Tovar dodaný Kupujúcemu, ktoré je Predávajúci povinný mať uverejnené na stránkach www.easy-food.sk. Objednávku je možné urobiť aj na stránkach www.easy-food.sk prostredníctvom tzv. on line objednávky. Objednávka prijatá najneskôr do 20.00 hod sa považuje za platnú a Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať Tovar najneskôr za dva pracovné dni od prijatia objednávky.
Platba: Kupujúci sa zaväzuje uhradiť za Tovar cenu podľa aktuálneho cenníku (cenník uverejnený na www.easy-food.sk - ďalej len cenník) a to na základe vystavenej faktúry prípadne pokladničného dokladu najneskôr do 3 dní po začatí stravovacieho cyklu. V prípade omeškania s úhradou nemá Kupujúci nárok na akékoľvek aktuálne zľavy, prípadne akcie a Predávajúci môže odmietnuť dodávku Tovaru až do úplnej úhrady za predchádzajúce dodávky Tovaru. Platbu je možné previesť hotovostne, a to tak, že Kupujúci uhradí rozvážajúcemu vodičovi cenu podľa aktuálneho cenníku oproti príjmovému dokladu, alebo bezhotovostne, a to tak, že Kupujúci uhradí na účet predávajúceho cenu podľa aktuálneho cenníku, na základe informácií od Predávajúceho (jedná sa najmä o variabilný symbol pre identifikáciu platby).
Dodacie podmienky, dodanie: Predávajúci dodá Tovar na miesto určenia za poplatok podľa cenníka a v čase, podľa aktuálnych možných podmienok Predávajúceho, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Vodič rozvážajúci Tovar dodá Tovar Kupujúcemu. Pokiaľ je dohodnuté doručenie bez osobného dodania t.j. „zavesenie na kľučku, ponechanie na parapete, v prejazde, v bytovom dome pred vchodom, a podobne", má sa za to, že Kupujúci tovar prevzal okamihom neosobného dodania. Kupujúci je v týchto prípadoch povinný umožniť k týmto priestorom Predávajúcemu prístup. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu, odcudzenie alebo znehodnotenie Tovaru. Tovar je dodávaný v chladenom stave. Tovar musí byť až do konzumácie udržovaný v chladenom stave. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ po dodaní Tovaru dôjde k porušeniu skladovacích podmienok.
Trvanlivosť, príprava: Tovar musí byť spotrebovaný najneskôr do 24 hodín od dátumu uvedeného na taške. Po otvorení Tovar ihneď spotrebujte. Príprava Tovaru sa riadi inštrukciami uvedenými na štítku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Tovaru.
Záverečné ustanovenia: Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti, ako aj ostatné právne vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci a Predávajúci rovnako uvádzajú, že tieto Všeobecné obchodné podmienky sú prejavom ich pravej a slobodnej vôle, že im je obsah vo všetkých článkoch jasný, že boli uzatvorené vážne, zrozumiteľne a neboli uzatvorené v tiesni a za zvlášť nevýhodných podmienok.
V Nitre 1.10.2013
EASYFOOD, s.r.o., Mgr. Monika Pechočiaková- konateľka